Netsuke

'. $title .''; endif; ?>

Gyokuho - 5392

Gyokuho, Giappone

inizio epoca Meiji (1868 - 1912)
Inv. 5392

Shokyusai - 5742

Shokyusai, scuola di Edo/Tokyo

Bottega di Tomochika - II metà XIX secolo
Inv. 5742
not on display

Tomotaka - 5729

Tomotaka - scuola di Edo/Tokyo

Bottega di Tomochika metà XIX secolo
Inv. 5729
not on display

Scuola di Toshitsugu - 5609

non firmato, Tokyo School

Bottega di Toshitsugu - tardo XIX, primo XX secolo
Inv. 5609
not on display

Chomin - 5628

Chomin , Giappone

tardo XIX secolo
Inv. 5628

Tokyokusai - 5401

Donjo Tokyokusai - scuola di Ōsaka

I metà del XIX secolo
Inv. 5401
not on display

Gyokushu - 5499

Gyokushu, Edo/Tokyo

Bottega di Ryuchin, tardo XIX secolo
Inv. 5499

Gyokushu - 5727

Gyokushu, Edo/Tokyo

Bottega di Ryuchin, tardo XIX secolo
Inv. 5727

Ryoji - 5494

Ryoji, scuola di Edo/Tokyo

Bottega di Ono Ryomin, tardo del XIX secolo
Inv. 5494